FAQs Complain Problems

०७८।०७९

तिलागुफा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मिति २०७९।०२।१५ गते बसेको प्रथम बैठकको निर्णयहरु

कार्ययोजना पठाईएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

परीक्षा संचालन सम्बन्धमा

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी विवरण

आवि तथा मावि तह शिक्षक दोस्रो चौमासिक तलब भत्ता निकासा

श्रमिक छनोट गरी सम्झोता गर्ने सम्बन्धमा

बालुवा सङ्कल्न तथा विक्रि शुल्क दस्तुर उठाउने शिल्बन्दी सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

बालुवा विक्रि तथा संकल्न सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

विद्यालयको सामाजिक परीक्षण (Social Audit) सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages