FAQs Complain Problems

७६/७७

ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना

सडक निर्माणको बोलपत्र आव्ह्यन सम्बन्धी सूचना

रङ्गीन जस्तापाता खरीद तथा दुवानी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्यन सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउ पत्र फिर्ता सम्बन्धि सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

अपा‌ङ्गता शिविर सन्चालन सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

अनलाईन घटना दर्ता तालिम सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

फिल्ड सहायक पदको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

एम आई एस अपरेटरको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

आ ‍.व. ०७६।०७७ को नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा पदाधिकारीहरुकाे तलब भत्ता र अन्य निकासा

Pages