FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

रंगिन जस्तापाता खरीदको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

भैसीगौडा,चिल्खाया रुडुबन्चु क्रमागत योजना बोलपत्र आव्ह्यन सम्बन्धि सूचना

भैसेगौडा,चिल्खाया, रुडुवञ्चु क्रमागत योजनाको बोलपत्र आव्ह्यन सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना

दस्तावेज: 

बालुवा सङ्कल्न तथा विक्रि शुल्क दस्तुर उठाउने शिल्बन्दी सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

जस्ता पाता खरीदको शिलबन्दी दरभाउ पत्र आवह्यन सम्बन्धी सूचना

एफ एम रेडियोको उपकरण तथा सामाग्री खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्रको आवह्ानको सूचना

सेनेटरी प्याड खरीदको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

पाखेढुगा नुवाथान ग्रामीण सडक स्तरोन्नती

एम्बुलेन्स खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

Pages