FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको पत्रको सूचना

पाखेढु‌गा देखि नुवाथान ग्रामीण सडक स्तरोन्तीको विद्युतिय बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्य पत्रको सूचना

क्याटलग ब्रोसर सपिग विधिबाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आवह्ान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

टेक्निकल स्पेकिफिकेसन 4 Wd Pick Up

क्याटलग / ब्रोसर सपि‌ग विधिबाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्ह्यनको सूचना

बालुवा संकल्न तथा विक्री शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी आवह्यन सम्बन्धी सूचना

सडक आयोजनाहरुकाे निर्माणको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

खाधन्न आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आवह्यनको सूचना

दस्तावेज: 

शिल्बन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

Pages