FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्ययोजना पठाईएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

परीक्षा संचालन सम्बन्धमा

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी विवरण

श्रमिक छनोट गरी सम्झोता गर्ने सम्बन्धमा

बालुवा विक्रि तथा संकल्न सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

विद्यालयको सामाजिक परीक्षण (Social Audit) सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

भुक्तानी सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

विद्याथी मूल्यङ्कन शैक्षिक सत्र , सिकाई निरन्तरता एवम् अन्य सम्बन्धमा

वार्षिक निति ,बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

आधारभूत तह कक्षा आठ को वार्षिक मूल्याङ्कन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages