FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विवरण पठाईदिनहुन

दस्तावेज: 

दर्खास्त फारम

दस्तावेज: 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको, वाल विकास केन्द्र सहजकर्ता तथा निजि शिक्षक प्रथम चाैमासिक तलब भत्ता निकासा

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको, वाल विकास केन्द्र सहजकर्ता तथा निजि शिक्षक प्रथम चाैमासिक तलब भत्ता निकासा

लेखापरीक्षक छनोटको लागि दर्खास्त सम्बन्धी शंशोधित सूचना

दस्तावेज: 

लेखापरीक्षक छनोटको लागि दर्खास्त सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक सहायक (पाँचौ) तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

परीक्षाथीकी सिट प्लानिङ्ग सम्बन्धम

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको नामावली प्रकाशन गरिएको

करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages